۱۳۹۷-۰۷-۱۸ ۱۲:۴۴
ظرفیت های موجود آموزشی و پژوهشی استان، کیفی سازی آموزش در استان، ظرفیت های دانشگاه های فنی و حرفه ای و پیام نور و ...
۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۰۹:۱۴
آسیب ها و فرصت های برآمده از گسترش شبکه های اجتماعی در استان
۱۳۹۷-۰۶-۲۴ ۱۲:۴۹
کارشناسان حوزه آموزش عالی استان یزد معتقدند که قوانین دست و پاگیر کار مراکز آموزش عالی را در کشور مشکل کرده است و در این راستا بایستی بیش از بیش توجه کرد.
۱۳۹۷-۰۶-۲۱ ۱۳:۴۲
میز گرد
کارشناسان حوزه سبک زندگی اسلامی ایرانی معتقدند برای فائق امدن بر مشکلات کنونی که ناشی از غلبه سبک غلط زندگی است، باید علاوه بر حفظ مولفه‌های سبک زندگی ایرانی، با مولفه‌های سبک زندگی غلط مقابله کرد.